dot
arrow left
Go back to
Pharmaquinone logo

Wykorzystanie rezultatów przeprowadzonych prac B+R szansą na zwiększenie konkurencyjności Firmy na rynku międzynarodowym

O nas

Minęło prawie 10 lat od momentu, gdy ostatnia nowa ścieżka syntezy menachinonu-7 została skomercjalizowana. Niewątpliwie warto było czekać.

Teraz VitaSynth rzuca wyzwanie rynkowi dzięki technologii syntezy drugiej generacji. Wykorzystując nasze 12-letnie doświadczenie w produkcji i badaniach podstawowych, z dumą wprowadzamy do oferty Pharmaquinone® gamę substancji czynnych i rozcieńczeń witaminy K2.

Vitasynth logo

Informacje o projekcie z UE

baner

Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości - Działanie 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Beneficjent VitaSynth Sp. z o.o., realizuje projekt pn. „Wykorzystanie rezultatów przeprowadzonych prac B+R szansą na zwiększenie konkurencyjności Firmy na rynku międzynarodowym”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM2014-2020). OŚ III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości. Działanie: 3.3 Innowacje w MŚP. Numer naboru: RPMA.03.03.00-IP.01-14-117/21

Celem projektu jest wdrożenie na rynek innowacyjnej technologii, poprzez wykorzystanie rezultatów zrealizowanych we własnym zakresie prac B+R.

W ramach projektu planowane jest wykorzystanie rezultatów zrealizowanych we własnym zakresie prac B+R, dzięki czemu Spółka jest obecnie w posiadaniu gotowej do komercjalizacji innowacyjnej technologii. Technologia została samodzielnie opracowana przez dział badawczo-rozwojowy. Wykorzystuje ona efekty innego projektu, na który Wnioskodawca otrzymał dotacje w ramach RPO WM 2014-2020 działanie 1.2 "Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego". Ponadto, kolejne prace rozwojowe były realizowane również na infrastrukturze, na którą Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w ramach wspomnianego działania. Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na politykę zatrudnienia w Firmie oraz na środowisko naturalne. W wyniku projektu Spółka wdroży na rynek innowacyjne w skali rynku rozwiązanie, dzięki czemu zwiększy swoją konkurencyjność i pozyska nowych klientów. Założeniem projektu jest stworzenie niezbędnej infrastruktury celem wprowadzenia do oferty sprzedażowej nowych produktów. Zakresem projekt obejmuje realizację łącznie 4 zadań na które składają się: prace przygotowawcze, zakup środków trwałych, roboty budowlane oraz koszty związane z promocją. Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Wnioskodawcy na rynku krajowym oraz międzynarodowym, dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań. Grupą docelową projektu będę głównie konsumenci oraz producenci na rynku suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz żywności funkcjonalnej. Etap 1 zakłada prace przygotowawcze, etap 2 roboty budowlane, etap 3 zakup niezbędnej infrastruktury oraz etap 4 promocję projektu.

Całkowita wartość projektu: 15 924 013,50 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 3 553 824,35 PLN
Kwota dofinansowania: 1 072 647,30 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Kalendarium najważniejszych wydarzeń w projekcie:

 1. POSTĘPOWANIE 1 Przeprowadzenie postepowania na zakup środka trwałego: Agregat grzewczo-chłodniczy do reaktora 100L 17.09.2021 r.: 18.10.2021 r.
  LINK
 2. Rozstrzygnięcie POSTEPOWANIA 1 i wybór podmiotu do realizacji zamówienia: LPP Equipment sp. z o.o.- 19.10.2021 r.
 3. Zakończenie POSTĘPOWANIA 1: 25.10.2021 r.
 4. Rekomendowanie projektu do otrzymania dofinansowania (zmieniona lista projektów wybranych do dofinansowania - I i II runda [38 KB] - publikacja 22/11/2021).
 5. Podpisanie umowy o dofinansowanie: 22.12.2022 r.
 6. POSTĘPOWANIE 2 Przeprowadzenie postepowania na zakup środka trwałego: Pompa z pierścieniem wodnym Ex: 01.02.2022 r. - 08.02.2022 r.
  LINK
 7. Rozstrzygnięcie POSTEPOWANIA 2 i wybór podmiotu do realizacji zamówienia: Busch Polska Sp. z o.o.- 09.02.2022 r.
 8. Zakończenie POSTĘPOWANIA 2:
 9. Zgoda na wydłużenie terminu realizacji projektu do 30.06.2023 r. – 01.07.2022 r.
maszyna
maszyna

Dodatkowa dokumentacja

lorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem