dot
Pharmaquinone logo

Realizowane projekty UE

baner

Beneficjent VitaSynth Sp. z o.o., realizuje projekt pn. „Wykorzystanie rezultatów przeprowadzonych prac B+R szansą na zwiększenie konkurencyjności Firmy na rynku międzynarodowym”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020). OŚ III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości. Działanie: 3.3 Innowacje w MŚP. Numer naboru: RPMA.03.03.00-IP.01-14-117/21

Celem projektu jest wdrożenie na rynek innowacyjnej technologii, poprzez wykorzystanie rezultatów zrealizowanych we własnym zakresie prac B+R.

Całkowita wartość projektu: 15 924 013,50 PLN

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 3 553 824,35 PLN
Kwota dofinansowania: 1 072 647,30 PLN
Termin realizacji projektu: 15.07.2021 – 30.12.2022

www.mapadotacji.gov.pl

baner

„Tworzenie działu badawczo - rozwojowego w firmie VitaSynth Sp. z o.o.”
w ramach Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw Typ projektów Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej wynikającej z prowadzenia działań mających na celu opracowanie: Witaminy K2 (MK-7) jako dodatek stosowany w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym oraz Syntetycznej genisteiny tj. półproduktu przeznaczonego do wzbogacania żywności (suplementów diety oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego) oraz kosmetyków (kremów, masek i plastrów kosmetycznych).

Całkowita wartość projektu: 1 872 540,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 478 000,00 zł
Kwota dofinansowania (wkład UE): 522 250,00 zł