dot
Pharmaquinone logo

Realizowane projekty UE

baner

Beneficjent VitaSynth Sp. z o.o., realizuje projekt pn. „Wykorzystanie rezultatów przeprowadzonych prac B+R szansą na zwiększenie konkurencyjności Firmy na rynku międzynarodowym”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020). OŚ III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości. Działanie: 3.3 Innowacje w MŚP. Numer naboru: RPMA.03.03.00-IP.01-14-117/21

Celem projektu jest wdrożenie na rynek innowacyjnej technologii, poprzez wykorzystanie rezultatów zrealizowanych we własnym zakresie prac B+R.

Całkowita wartość projektu: 15 924 013,50 PLN

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 3 553 824,35 PLN
Kwota dofinansowania: 1 072 647,30 PLN
Termin realizacji projektu: 15.07.2021 – 30.12.2022

www.mapadotacji.gov.pl

baner

„Tworzenie działu badawczo - rozwojowego w firmie VitaSynth Sp. z o.o.”
w ramach Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw Typ projektów Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej wynikającej z prowadzenia działań mających na celu opracowanie: Witaminy K2 (MK-7) jako dodatek stosowany w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym oraz Syntetycznej genisteiny tj. półproduktu przeznaczonego do wzbogacania żywności (suplementów diety oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego) oraz kosmetyków (kremów, masek i plastrów kosmetycznych).

Całkowita wartość projektu: 1 872 540,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 478 000,00 zł
Kwota dofinansowania (wkład UE): 522 250,00 zł

logotypes
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

           Beneficjent VITASYNTH SP. Z O. O. realizuje projekt pn. „Pełna automatyzacja procesów biznesowych szansą na niwelowanie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19”. 

           
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19 Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację.
           Celem projektu jest pełna cyfryzacja procesów biznesowych w Firmie, która jest następstwem wystąpienia na rynku COVID-19. Wystąpienie pandemii w Polsce oraz na rynkach europejskich uwypukliła największe braki i ograniczenia Wnioskodawcy. Projekt bezpośrednio będzie wpływał na niwelowanie negatywnych skutków wystąpienia na rynku COVID-19 i zabezpieczać będzie podmiot na wypadek nawrotu pandemii na rynkach europejskich oraz pojawienia się nowego typu wirusów.

Całkowita wartość projektu: 300 000.00 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 300 000.00 PLN
Kwota dofinansowania: 255 000.00 PLN

Termin realizacji projektu: 01/01/2023 r. – 31/12/2023

www.mapadotacji.gov.pl

baner

„Opracowanie technologii produkcji witaminy K2 w oparciu o mechanizmy biosyntezy i syntezy
organicznej przez firmę Vitasynth sp. z o.o.”

w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Numer naboru: RPMA.01.02.00-IP.01-14-100/19

Celem głównym projektu jest podniesienie konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa z branży chemicznej poprzez wykorzystanie obecnie posiadanego doświadczenia w prowadzeniu prac B+R i rozwinięcie obecnej aktywności badawczo-rozwojowej wynikającej z prowadzenia działań mających na celu opracowanie nowych, nieistniejących na rynku i czystych patentowo technologii produkcji witaminy K2 w oparciu o mechanizmy biosyntezy i syntezy organicznej, powstałej w wyniku zakładanego wdrożenia/komercjalizacji prac B+R. Projekt zakłada opracowanie biotechnologicznej metody wytwarzania witaminy K2 (MK-7) na bazie niskoprzetworzonych substratów pochodzących ze źródeł odnawialnych z wykorzystaniem odpadów z produkcji biodiesla. Drugim rezultatem projektu jest opracowanie nowej, nieistniejącej i czystej patentowo technologii syntezy chemicznej witaminyK2 (MK-7).

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 2 125 854,40 PLN
Kwota dofinansowania: 1 278 096,41 PLN

Termin realizacji projektu: 01.02.2020 r. – 31.03.2023 r.